Vianočná súťaž o kreslo UŠIAK

Vážení zákazníci, v týchto vianočných chvíľach sme sa rozhodli, že vykúzlime niekomu úsmev na tvári ak sa zapojí do našej súťaže o kreslo UŠIAK. Už čoskoro môže toto pohodlné kreslo niekoho veľmi potešiť. Podmienky súťaže si prečítajte nižšie.

Vianočná súťaž o kreslo UŠIAK

Zapoj sa do vianočnej súťaže
iba v 3 krokoch!

Aké sú podmienky súťaže na Facebooku?

  • musíte byť fanúšikom našej 
    FB stránky "Sedačky Milénium SK"
  • označte 2 osoby v komentári pod statusom
  • daj lajk na status
  • zdieľajte status na svojej stene

Koniec súťaže: 10.01.2021

Dňa 11.01.2021 budete prebiehať losovanie a dozviete sa meno štastného výhercu súťaže o kreslo Ušiak.

Je to veľmi pohodlné relaxačné a moderné kreslo, ktoré sa hodí do obývacej izby na oddych pri knihe. Opierka kresla je dokonale tvarovaná a tak zabezpečí príjemný oddych pre vašu unavenú chrbticu. 

Vianočná súťaž o kreslo UŠIAK

Štatút súťaže na facebookovej stránke

Názov propagačnej súťaže: "Vianočná súťaž o kreslo UŠIAK"

PREAMBULA

Tento štatút súťaže „Vianočná súťaž o kreslo UŠIAK“ (ďalej aj len ako “súťaž“) je záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá tejto súťaže a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej aj len ako “štatút“).

Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže na Facebook stránke Sedačky Milénium SK (ďalej len „súťaž“). Tento štatút je spolu s informáciami uvedenými v konkrétnom súťažnom príspevku v zmysle článku II bod 2 tohto štatútu jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.

I.
Vyhlasovateľ a organizátor súťaže


1) Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť MILÉNIUM Šípoš sedacie súpravy, s.r.o., Ludanická 354/35, 955 01 Chrabrany Slovenská republika, IČO: 46418571  zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel Sro, vložka č. 30187/N (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“). Kontaktné údaje: jakub@sipos.sk

II. 
Účel súťaže


1) Cieľom súťaže je podpora a zviditeľnenie profilu vyhlasovateľa súťaže na sociálnej sieti Facebook a jeho výrobkov.

2) Súťaž je spravidla oznámená v texte vybraného zverejneného príspevku alebo statusu (ďalej len „súťažný príspevok“) na Facebook stránke vyhlasovateľa súťaže „www.sedacka.sk".

III. 
Trvanie súťaže


1) Termín konania súťaže je oznámený v príslušnom súťažnom príspevku na Facebook stránke vyhlasovateľa súťaže „www.sedacka.sk".  Súťaž je časovo limitovaná a bude prebiehať v období od 25.12.2020 do 10.01.2021.

IV. 
Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže


1) Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.

2) Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s profilom na sociálnej sieti Facebook, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, okrem: zamestnancov vyhlasovateľa súťaže a osôb im blízkym v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka, ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa článku V tohto štatútu (ďalej len „účastník súťaže“).

V. 
Podmienky účasti v súťaži

  • musíte byť fanúšikom našej FB stránky "Sedačky Milénium SK"
  • označte 2 osoby v komentári pod statusom
  • daj lajk na status
  • zdieľajte status na svojej stene

VI. Výhra

Výhrou v súťaži je kreslo UŠIAK v hodnote 580 eur s DPH.

VII. Určenie víťaza

1) Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov, online losovaním dňa 11.01.2021 prostredníctvom domény https://commentpicker.com.   Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na  Facebook stránke Sedačky Milénium SK.

2) Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

VIII. Odovzdanie a prevzatie výhry


1) Spôsob odovzdania vecnej výhry bude dohodnutý medzi organizátorom a výhercom. Výhry ktoré si výherca neprevezme do 14.02.2021 prepadnú v prospech organizátora súťaže.

2) Výherca je povinný na požiadanie preukázať organizátorovi svoju totožnosť, a to na účely realizácie práv a/alebo plnenia povinností podľa tohto štatútu súťaže. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o sporných nárokoch výhercu na výhru alebo o splnení podmienok podľa tohto štatútu súťaže.

3) Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne a neúplné údaje poskytnuté súťažiacim. V prípade, ak tieto údaje budú súťažiacim poskytnuté nesprávne a prípadné oznámenie o výsledku súťaže bude na poskytnuté kontaktné údaje súťažiaceho z akéhokoľvek dôvodu nedoručiteľné, účasť súťažiaceho v súťaži zaniká a stráca nárok na výhru.

4) Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť alebo inú výhru, alebo za iné tovary alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby. Výhra je neprenosná. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok, výhru nemožno vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Organizátor neuhradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry.

5) Výhry v tejto súťaži podliehajú daňovým a odvodovým povinnostiam v zmysle platných právny predpisov Slovenskej republiky. Organizátor nezodpovedá za plnenie prípadných daňových a odvodových povinností súťažiacich a úhradu prípadnej dane odvodov vyplývajúcej z výhry podľa príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.


IX. Osobné údaje


1) Na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej iba „nariadenie GDPR“) a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „Zákon“) platného od 25.5.2018, prevádzkovateľ MILÉNIUM Šípoš sedacie súpravy, s.r.o. so sídlom Ludanická 354/35, 955 01 Chrabrany Slovenská republika, IČO: 46418571 vám ako dotknutej osobe poskytuje nasledovné informácie, ktoré potrebujete vedieť v súvislosti s účasťou v spotrebiteľských súťažiach, ktoré organizuje. Bližšie informácie o podmienkach súťaží ako aj o právach dotknutých osôb sú dostupné na webovom sídle spoločnosti www.sedacka.sk

Obvykle ide o tieto osobné údaje:
meno a priezvisko, adresa, kontaktné údaje (napr. e-mail alebo telefónne číslo)


2) Právnym základom na spracovanie osobných údajov v rámci súťaží je udelenia súhlasu dotknutej osoby v rámci súťaže a to podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Pokiaľ ste v rámci súťaže udelili súhlas, máte možnosť tento súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti. Podrobnosti pre tieto prípady sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa www.sedacka.sk
3) Odovzdanie vašich osobných údajov tretím osobám sa uskutoční iba vtedy, ak je to potrebné na realizáciu súťaže (napr. poslanie výhry cez logistickú spoločnosť). Odovzdanie vašich osobných údajov tretím osobám nad tento rámec zásadne vylučujeme.

 

X.
Záverečné ustanovenia 


1) Tento štatút je zverejnený na Facebook stránke Sedačky Milénium SK a uložený u vyhlasovateľa súťaže.

2) Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u vyhlasovateľa súťaže.

3) Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si taktiež právo v odôvodnených prípadoch, kedykoľvek, bez náhrady a jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej štatút.

4) Organizátor súťaže si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania štatútu, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania výhier v rozpore s podmienkami súťaže alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaže, právo súťažiaceho vylúčiť zo súťaže a právo výhercovi výhru neposkytnúť v prípade ak skôr, ako došlo k odovzdaniu výhry vyšlo najavo, že neboli splnené podmienky pre zapojenie súťažiaceho do súťaže alebo že neboli splnené podmienky súťaže.

5) Štatút nadobúda účinnosť prvým dňom trvania súťaže.

6)Vaše údaje poskytujete len organizátorovi súťaže MILÉNIUM Šípoš sedacie súpravy, s.r.o.

7) Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Bratislave, 11. 12. 2020
MILÉNIUM Šípoš sedacie súpravy, s.r.o.

1.

KONFIGURÁTOR

Vytvorte si sedačku svojich snov

2.

POŤAHOVÉ MATERIÁLY

dizajnové, luxusné a kvalitné

3.

SHOWROOMY

Trnava, Bratislava, Praha